top of page

TERMS . DISCLAIMER

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Fallé Tattoo Studio: eenmanszaak Fallé Tattoo Shop. gevestigd te Amsterdam aan de Heesterveld 18, alsmede al haar nevenvestigingen

 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Fallé Tattoo Studio tot het laten aanbrengen van een tatoeage  of het volgen van een workshop of cursus, alsook die door Fallé Tattoo Studio wordt behandeld of aan wie Fallé Tattoo Studio producten of diensten levert.

 

1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Fallé Tattoo Studio en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of het volgen van een workshop/cursus.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fallé Tattoo Studio en Opdrachtgever, waarbij Fallé Tattoo Studio als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Fallé Tattoo Studio worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Fallé Tattoo Studio worden zonder enige uitzondering geleverd door Fallé Tattoo Studio, mits door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Fallé Tattoo Studio zijn ingeschakeld.

 

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Fallé Tattoo Studio aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Fallé Tattoo Studio gehanteerde Algemene Voorwaarden

3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO 

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Fallé Tattoo Studio worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

 

3.2 Door opdracht te geven aan Fallé Tattoo Studio tot het aanbrengen van een tatoeage, of het volgen van een workshop/cursus. Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Fallé Tattoo Studio aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

 

3.3 Door opdracht te geven aan Fallé Tattoo Studio voor het aanbrengen van een tatoeage of het afnemen van een workshop/cursus verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Fallé Tattoo Studio of derden in gevaar kan brengen.

 

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of een workshop/cursus door Fallé Tattoo Studio te laten aanbrengen en of te volgen weloverwogen heeft genomen. Fallé Tattoo Studio brengt geen tatoeages, aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger. Dit geldt tevens ook voor de workshops/cursussen.

 

3.5 Fallé Tattoo Studio heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Fallé Tattoo Studio het recht de Opdracht te weigeren.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door opdracht te geven aan Fallé Tattoo Studio erkent Opdrachtgever dat Fallé Tattoo Studio een inspanning verbintenis heeft. Fallé Tattoo Studio zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Fallé Tattoo Studio kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Fallé Tattoo Studio is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

 

4.2 Voor het geval Fallé Tattoo Studio aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Fallé Tattoo Studio voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

 

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Fallé Tattoo Studio terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

 

4.4 Fallé Tattoo Studio bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn

 

5. BETALINGEN

Fallé Tattoo Studio hanteert een aanbetaling van 20% bij iedere tattoo, workshop en/of cursus. Deze aanbetaling moet binnen de vereiste aantal dagen voldaan worden op de aangegeven bankrekeningnummer van Fallé Tattoo Studio. Als de aanbetaling eenmaal volbracht is, is een annulering niet meer mogelijk, en dus verlies je je aanbetaling. 

 

6. GARANTIE 

Fallé Tattoo Studio gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwet besluit Tatoeage kleurstoffen.

7. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

 

7.2 Geschillen tussen Fallé Tattoo Studio en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Amsterdam, behoudens indien Fallé Tattoo Studio als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 

8. CONVERSIE 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

9. SLOTBEPALING 

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Fallé Tattoo Studio en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

bottom of page